وبلاگ پرسانِش زبان انگلیسی
13 Posts
4 Categories
5 Tags
Dr. Reza Masoumi
13 Posts
4 Categories
5 Tags
Dr. Reza Masoumi
مدیریت آموزشی پرسانش
پرسانِش نمونه‌ای درخشان از آن چیزی است که می‌توانیم با دنبال کردن رویاهای بزرگ به دست بیاوریم. ما همیشه ‌می‌دانستیم که این پروژه مخاطرات و پیچیدگی هایی جدی دارد اما وقتی که به دنبال دستاوردی بزرگ باشی، باید مخاطرات بزرگ را نیز بپذیری..
  Post Charts